Általános Szerződési Feltételek

ÉPÍTÉSI TERMÉK ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

 • BC Engineering Kft.

székhely: 1031 Budapest, Rozália utca 60-62

adószám: 12260768-2-41

mint disztribútor, ( a továbbiakban: Forgalmazó)

valamint

 • …………...............……. Kft.

székhely: ……………………….

adószám: ………………………

cégjegyzékszám: ………………

 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

 

 

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

 1. A megállapodás tárgyát a Forgalmazó tulajdonát képező speciális építési termékek értékesítése képzi.
 2. A termékek tulajdonságaival kapcsolatban a mindenkori érvényes műszaki adatlapok adatai az irányadóak. A szerződésben szereplő terméklista igény esetén más termékekkel kiegészülhet.

2. TERMÉKRENDELÉS

 1. Termékrendeléstt a Forgalmazó közvetlenül a Megrendelőtől és általánosan írásban (levélben, e-mail-ben) fogad el, amelyet a szállítás időpontja előtt visszaigazol.
 2. A megrendelt anyagmennyiséget az Forgalmazó EUR raklapon szállítja a helyszínre. Az EU raklap betétdíjas, mely terhet Megrendelő viselni.

3. SZÁLLÍTÁS

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy részére Forgalmazó általában gyűjtőfuvarban szállít, továbbá, hogy a gyűjtőfuvar ésszerű és gazdaságos összeállítása érintheti a szállítási határidőt. Forgalmazó nettó 300 000 Ft érték feletti áru gyűjtőfuvaros szállítás esetén külön szállítási költséget nem számol fel. A termékek ára a szállításhoz használt göngyöleget nem tartalmazza, ezért a szállítólevélen feltüntetésre kerül a kiadott EUR raklap mennyisége. Amennyiben a Megrendelő csereraklapot biztosít, úgy a visszaforgatás tényét rá kell vezetni a szállítólevél megfelelő rovatának kitöltésével. Ezt a tényt a kiszállítást végző gépjármű vezetőnek is igazolni szükséges. Visszaforgatás hiányában ez nettó 2200 Ft/db áron kerül kiszámlázásra.

Csereraklap:Forgalmazó csak EUR minősített, jó minőségű, hiánytalan raklapot fogad vissza. Ebben az esetben a Forgalmazó a göngyöleget nem számlázza, illetve ha már számlázásra került, akkor jóváíró számlát állít ki, ami a Megrendelő aktuális kinnlevőségéből kerül jóváírásra.

 1. Forgalmazó által történő szállítás lehetőség szerint egy tételben, a Megrendelői rendelésben megadott címre kerül kiszállításra.
 2. A szállítási határidő általában 5-7 munkanap, amennyiben a megrendelés visszaigazolásán a Forgalmazó ettől eltérő határidőt nem jelez.

4. AZ ÁRU ÁTVÉTELE

 1. Az áru átvétele a Forgalmazó által történő szállításkor Megrendelő telephelyén, illetve az általa megadott címen, Megrendelő szállítása esetén Forgalmazó által megadott telephelyeken történik.
 2. Végleges mennyiségi átvétel megvalósul a szállítólevél a Megrendelő, illetve a megbízottja általi aláírásával. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az árut átvevő személy e feladat ellátására alkalmas legyen. Az átvételt követően a Forgalmazó mennyiségi, lejárati, sérülési, vagy bármely más, a szükséges gondosság mellett megállapítható hibára vonatkozó reklamációt nem fogad el.
 3. A minőségi reklamációról a Megrendelő írásban köteles értesíteni a Forgalmazót, és egyúttal köteles biztosítani annak lehetőség, hogy a Forgalmazó a minőségi reklamációval érintett árut megbízottjával ellenőrizhesse, megvizsgálhassa, szükség esetén bevizsgálási céllal elszállíthassa. 
 4. Az árut átvevő bármely személy – alkalmazott, megbízott, fuvarozó, rendelésben megjelölt bármely személy – e körben a Megrendelő teljes jogú, nyilatkozattételre feljogosított megbízottjának minősül, amennyiben a Megrendelő bélyegzőjét használja, illetve ha igazolja az átvételt.
 5. Forgalmazó a Megrendelő által történő szállítás esetén, nem a Megrendelő bélyegzőjével történő átvétel során az árut csak írásban (személyesen, levélben, faxon, e-mail-en) átadott vagy megküldött felhatalmazás esetén adja ki. Az átvételre feljogosított személy vagy cég átvételi nyilatkozatának előzetes és utólagos korlátozása semmis.
 6. Esetleges felhasználói reklamáció alkalmával a Megrendelő minden esetben Forgalmazót bízza meg annak szakszerű kivizsgálásával. A felelősség abban az esetben terheli a Forgalmazót, amennyiben a reklamáció alapos és a termék szállításkor is fennállt minőségi hibája.

5. A VÉTELÁR ÉS FIZETÉSE

 1. Az adott időszakra érvényes árakat a szerződés mellékletét képző árlista tartalmazza. 
 2. Forgalmazó a Megrendelővel egyeztetett felső összeghatárral áruhitelkeretet állapít meg, melynek módosítására a kereskedelmi adatokra, illetve a Megrendelő likviditására, üzleti kapcsolatbeli változására való figyelemmel egyoldalúan jogosult.

Áruhitelkeret: ………………...-Ft

 1. Az áruhitelkeret terhére megrendelt és leszállított áru ellenértékét Megrendelő az áru átvételétől számított …. naptári napon belül köteles kiegyenlíteni számlaszámra történő átutalással. Forgalmazó a számlát az áru leszállítását követően postai úton küldi meg Megrendelő részére. A fizetés teljesítése az áru ellenértékének Forgalmazó bankszámláján történő jóváírásának a napja.
 2. A 14. pontban írt áruhitel kereten túl Forgalmazó általában kizárólag készpénzes fizetés ellenében szolgálja ki a Megrendelőt.
 3. A Megrendelő fizetési késedelme súlyos szerződésszegésnek minősül.
 4. Fizetési késedelem esetén Forgalmazó jogosult:
 • a késedelem összegére az áru átvételének napjától kezdődően késedelmi kamatot követelni a lejárt számlák vonatkozásában, melynek mértéke a PTK mindenkor hatályos szabályai szerint alakul.
 • peres, illetve felszámolási eljárás indítására,
 • jelen szerződésből fakadó kedvezmények azonnali megvonására,
 • jelen szerződés azonnali határidejű felmondására.
 • kért és visszaigazolt kiszállítások azonnali felfüggesztésére. Az áru átadásának elmaradásából eredő kárért ebben az esetben Forgalmazó felelőssége kizárásra kerül.                                                                                                               

6. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

 1. Forgalmazó, igény esetén - egyezetett formában - vállalja Megrendelő eladószemélyzetének termékekre vonatkozóan a szükséges betanítást, továbbá a marketing tanácsadást

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Az árun az ellenérték teljes megfizetéséig a Forgalmazó tulajdonjogát fenntartja. Megrendelő, vagy harmadik személy tulajdonában lévő árukkal történő feldolgozás, összekeverés, illetve egybeépítés esetén a ki nem fizetett követelés mértékével arányos közös tulajdon keletkezik. A Megrendelő köteles erről partnereit tájékoztatni.
 2. Jelen szerződés üzletei érdekeinek megfelelő teljesítése érdekében Felek kölcsönösen együtt működnek és vitás kérdéseiket megkísérlik egyeztetés útján rendezni.
 3. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott minden információt üzleti titokként kezelnek, egymás, valamint a forgalmazott termékek jó hírét a rendelkezésükre álló eszközökkel folyamatosan biztosítják, tartózkodnak minden negatív kihatású nyilatkozattól, vagy más lépéstől.
 4. Jelen szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik. Szerződés felmondására bármely fél 15 napos határidővel, indoklás nélkül jogosult. Felek kötelezik magukat, hogy felmondás esetén a felmondási idő alatt egymással minden igényre kiterjedően elszámolnak és annak megfelelően a pénzügyi igényeket is rendezik.
 5. Felek megállapodnak, hogy esetleges peres ügyeiket, a per értékétől függően, kizárólagosan a Budapesti Gazdasági Kamara mellett működő választott bíróság illetékességi körébe utalják.

Budapest, 2018.

                                  

 

 

                                   Forgalmazó                                                  Megrendelő

                                BC Engineering Kft.                                          ……………….